Trang chủ >> Phát triển doanh số

Vui lòng nhập thông tin bên dưới để download!

Download

- Mục tiêu phát triển doanh số: Tăng trưởng năm sau so với năm trước 25%.

- Mục tiêu phát triển thị trường: Thị trường trong nước: 80% và Thị trường xuất khẩu : 20%                                              

Copyright © 2013 Daphat. All rights reserved